joi, 4 februarie 2016

Blindatele morţii (28)

Sven Hassel


Am plecat blestemând. Heide târa bazooka; ploaia şi­roia pe căştile noastre şi ne curgea pe spate în şuvoaie; curelele de piele scârţâiau; îngheţasem în uniformele gău­rite, picioarele ni se înfundau în noroiul lipicios care mus­tea în cizme, făcând din fiecare pas un chin.
 ― Taci odată, îi spuse Heide lui Pluto, care zbiera în gura mare. Ivan o să ne descopere!
 ― Gura, porcule. Nu uita că avem nişte socoteli de încheiat şi dacă vine Ivan, o să‑i povestim ce‑ai făcut!
 ― Faceţi atâta caz pentru o simplă greşeală!
 ― Numeşti asta o greşeală! urlă Pluto în pădure. Ivan! Ivan! Vino să‑l iei pe porcul ăsta, subofiţerul Heide!
Heide aruncă bazooka şi fugi cât îl ţinu picioarele, ur­mărit de cuvintele de batjocură ale lui Pluto. Am ridicat burlanul şi ne‑am continuat tăcuţi drumul. Crengile şi­roind de apă ne biciuiau feţele...
Deodată, drumul apăru în faţa noastră în lumina unui fulger.
Coloane ruseşti, în mantale de ploaie, treceau în for­maţie strânsă; artileria şi camioanele uruiau, plescăind în nămol. Ici şi colo, lumina puternică a unei lanterne străpungea noaptea.
 ― No să reuşim niciodată să trecem, şopti Pluto. S‑o ştergem înainte să ne găsească.
Decepţia alor noştri a fost imensă. Heide încerca să se ascundă, dar Pluto îl dădu de‑a rostogolul cu o lovitură de picior:
 ― Te‑ai crede pe drumul spre Berlin, scrâşni el. Laşi­tatea asta micuţă e numită fugă în faţa duşmanului în codul penal. Te‑am prevenit.
Alb ca un cearşaf, Heide se ghemui şi mai mult.
 ― Ne ocupăm de tine mai târziu, spuse Bătrânul. Ple­căm. Trebuie să trecem drumul înainte să se lumineze.
Am plecat iarăşi, în coloană câte unul. În trecere ne agăţam în spini şi ploaia îşi îndoise tăria. Bătrânul şi Stege înaintară pe marginea şoselei, în timp ce noi am rămas ascunşi în tufişuri. Stege se întoarse la noi fără zgomot.
 ― Uite‑i pe rusnaci în maşinile lor. Gata, băieţi? O să‑i urmăm la pas ca să ne strecurăm de cealaltă parte. Să sperăm că nu vor descoperi ce soi de patrioţi suntem.
 ― N‑o să ţină, zise Bauer.
Bătrânul ne făcu un semn încurajator şi pietrişul scrâşni sub paşii noştri în clipa când intrarăm pe drum. La un metru de noi tropăia o companie de ruşi care ne depăşi. Nu îndrăzneam să ridicăm ochii de teamă şi nu se citească adevărul pe feţele noastre palide de spaimă. Porta începu să fluiere cu obrăznicie un cântec rusesc de marş, pe care siluete invizibile l‑au reluat în cor în noapte. Puţin câte puţin, Bătrânul începu să meargă în diagonală către mijlo­cul drumului, dar o voce urlă:
 ― Strângeţi în dreapta! Strângeţi în dreapta!
Am sărit în dreapta în clipa cind coloanele de blindate soseau uruind. O maşi - nă încetini şi o umbră se aplecă să ne ocărască. Înnebuniţi de groasă, ne‑am ţinut răsu­flarea, dar, slavă Domnului, maşina a demarat din nou,acoperindu-ne  cu un val de noroi. Bătrânul se întoarse pe partea stingă a drumului şi, puţin după aceea, săream în desiş. Porta se bătu pe coapse.
 ― Asta‑i bună! Să fii ocărât de un ofiţer rus pentru că nu ştii care‑i dreapta! Ar fi făcut în chiloţi dacă ar fi ştiut cu cine vorbeşte!
 ― Nu râde prea devreme, spuse Bauer, n‑am scăpat încă. Ce distanţă e până la Orcia?
 ― Şaptezeci şi cinci de kilometri, dar cum avem de străbătut mlaştina şi pădurea, fac câ două sute pe şosea.
În zori ajunsesem la mlaştină, care părea nesfârşită, şi ne‑am aruncat epuizaţi în noroi, nepăsători la cearta violentă ce izbucnise între Pluto şi S.S.‑ist.
 ― Gunoi de nazist! strigă Pluto, fă-mi cizmele sau te sugrum!
S S-istul sări la Pluto şi, dintr‑o muşcătură îi deschise cicatricea pe care zdrahonul o avea în locul urechii am­putate. Micuţul îl doborî pe S.S.‑ist cu o lovitură dată cu încărcătorul pistolului său automat şi omul se rostogoli în noroi, cu capul însângerat. Când ni se dădu ordinul de plecare, cineva întrebă ce trebuie să facem cu S.S.‑istul leşinat.
 ― Lasă‑l să putrezească! rânji Porta.
Am intrat în mlaştină. Toată ziua a trebuit să înain­tăm, uneori cu apa până la umeri. Un recrut de 18 ani, care vroia să sară de la o insuliţă la alta, a făcut un pas greşit şi s‑a scufundat în nisipurile mişcătoare. În locul unde dispăruse soldatul au apărut la suprafaţă bule de aer. La sfârşitul după‑amiezii am avut din nou sub pi­cioare pământ solid, dar Porta se împiedică de ceva şi aruncă - torul de flăcări, scăpat departe, se înfundă şi el în noroi, însoţit de o ploaie de înjurături. Bătrânul dădu ordin de repaus. Morţi de oboseală, mormăind, am căzut într‑un somn aproape letargic, în timp ce codaşii pluto­nului ne ajungeau din urmă încetul cu încetul, epuizaţi şi şchiopătând.

Ne oprisem cam de două ore când Porta sări deodată în picioare şi apucă puşca‑mitralieră. Două siluete apă­rură printre copaci şi, spre uimirea noastră, i-am recunoscut pe S.S.‑ist şi pe Krosnika. Toată lumea s‑a culcat la loc, dar vocea lui Stege răsună ameninţătoare în beznă:
 ― Nu duceai tu aruncătorul de grenade?
Krosnika respira cu greutate.
 ― Ai auzit? şuieră Pluto. Ce‑ai făcut cu aruncătorul de grenade?
 ― Ce te priveşte pe tine, nu eşti tu comandant de plu­ton, îl întrerupse feldwebel‑ul de la Torgau.
 ―  Stai liniştit, Pluto, strigă sec Bătrânul. Nu mai to­lerez nici o încăierare. În ce te priveşte, Krosnika, să nu te întorci aici decât cu aruncătorul de grenade.
Krosnika se ridică tăcut şi zgomotul paşilor săi se stinse în noapte.
 ― Nu‑l vom mai vedea niciodată, şopti Bauer.
Nimeni nu răspunse.
Trei ore mai târziu, Bătrânul se ridică şi dădu ordinul de plecare. Cizmele scârţâiau, curelele ne jupuiau pielea. Ne‑am descotorosit de căşti, apoi de măştile de gaze şi, puţin după aceea, de cutiile lor. De pe vârful unui delu­şor, am descoperit imensa întindere verde. Pădure, nu­mai pădure, o adevărată mare de verdeaţă! Ne‑am croit drum cu lovituri de lopată şi de toporişcă prin hăţişul de nepătruns. Mâncasem de mult puţinele provizii pe care le luasem cu noi. Chinuiţi de foame, arşi de sete, moro­cănoşi, între noi se iscau din nimic certuri furioase. Doar Bătrânul îşi păstra calmul. Din timp în timp controla harta şi busola. Porta omorî o vulpe şi un iepure mare pe care i‑am mâncat cruzi, fiindcă cel mai mic foc ne‑ar fi tră­dat; am frecat vulpea cu usturoi ca să‑i mai slăbim mi­rosul îngrozitor, şi nici furnicile n‑ar fi curăţat oasele mai bine decât am făcut‑o noi. I‑am ocărit pe cei rămaşi în urmă ca să‑i forţăm să ne urmeze, apoi am plecat fără să ne uităm la camarazii care plângeau, la capătul puteri­lor, implorându‑ne să mai avem răbdare citeva clipe. Unii dintre ei au apărut la următoarea oprire, aproape de o haltă unde feldwebel‑ul de la Torgau a fost cuprins de un acces de nebunie. Se aruncă deodată la Porta şi‑i făcu pe obraz o tăietură lungă. Micuţul îl doborî şi Bătrânul îl opri pe Porta, care avea deja cuţitul în mână:
 ― Lasă‑l, mergem mai departe.
Pluto luă armele omului fără cunoştinţă şi plutonul dis­păru în desiş, unde Pluto însemna copacii la fiecare 500 de metri, ca reper pentru camarazii rămaşi în urmă.

A patra zi am ajuns în sfârşit la un drum pe care se vedeau urme de roţi şi de copite de cai. S‑a trezit imediat în noi instinctul de luptători: din oameni ai pădurii ne‑am transformat din nou în ucigaşi, ucigaşi ai secolului XX. Aplecaţi în iarbă şi desfăşuraţi de‑a lungul drumului, am ajuns fără zgomot la un fir de apă. La distanţă mică de noi, rezemaţi de un copac, stăteau doi ruşi, doi oameni scunzi, în uniforme cenuşii, cu puşti‑mitralieră. Vântul ne‑a adus un uşor miros de tutun‑erzaţ. Am început să ne târâm. Porta îi zâmbi lui Pluto, care se instală în apro­pierea unei movile şi dădu la o parte iarba ca să aibă un câmp de tragere mai bun. O rază îi lumină pe cei doi oa­meni; unul dintre ei îşi dădu pe spate şapca însemnată cu o cruce verde. De încheietura mâinii îi atârna un na­gan. Crucea verde, naganul... A fost ca o licărire de lu­mină pentru noi: N.K.V.D‑ul, paza prizonierilor! Un ră­păit scurt rupe tăcerea şi se stinge repede în adâncul pă­durii. Cei doi oameni cenuşii cu cruce verde se îndoaie din şale şi cad înainte, cu o spumă însângerată pe buze. Oţe­lul sună pe oţel când ne reîncărcăm puştile‑mitralieră, apoi tăcerea pădurii se aşterne din nou. Porta fluieră ca o pasăre, un fluierat lung de chemare. Alte pasări îi răs­pund şovăielnic; locuitorilor pădurii le trebuie câteva clipe ca să‑şi revină din spaimă.
Cu inimile bătând iute, îi aşteptăm pe cei pe care îm­puşcăturile trebuie să‑i fi alarmat. Bătrânul desfăşură plu­tonul în aşa fel încât să acopere o mare parte a terenului, apoi Legionarul, înarmat cu o bazooka, se duse târâş spre Heide, într‑un hăţiş des.
 ― Io tvoi mati, şoptesc nişte glasuri.
Zărim deja partea de sus a trupurilor ieşind din li­zieră; soldaţii înaintează fără  zgomot, sub comanda unui locotenent. Un strigăt: i‑au găsit pe camarazii lor.
 ― Miortivi, spuse unul.
Toţi priviră împrejur:
 ― Ubivai, constată altul.
Bătrânul, care ridicase mâna, o lăsă în jos dintr‑o dată. Am sărit ca nişte fiare. Răsună un strigăt lung, un strigăt înspăimântător de răzbunare:
 ― Allaaaah El Akbaaar!
O lamă străluci, şuieră prin aer şi se înfipse în piep­tul locotenentului. Sărim şi tăiem în carne vie, ucidem ca nişte apucaţi, apoi ne aruncăm în râuşor şi, cu feţele cu­fundate în apă, bem cu lăcomie ca să stingem focul ce ne arde.
Heide şi alţi doi adunară livretele militare ale ruşilor omorâţi. Un rănit încercă să facă pe mortul, dar o lovitură de baionetă în coapsă aproape îl făcu să sară în picioare. Cu vocea întretăiată, povesti că era vorba de un convoi de prizo - nieri care se aflau sub paza a doisprezece oameni, puţin mai departe, în pădu - re. Porta legă un capăt de sârmă în jurul gâtului rusului şi‑i dădu a înţelege că va fi su­grumat la cea mai mică bănuială a unei capcane, dar, pu­ţin mai târziu, zări într‑adevăr avanpostul. Trei oameni tăceau de pază într‑un copac şi se rostogoliră ca nişte mere sub focul lui Pluto. Mitralierele au fost puse în po­ziţie în timp ce grupa întâi înainta spre locul pe care îl arătase rusul.
Porta, care mergea puţin înaintea noastră, strigă de­odată:
 ― Stoi kto kidati ghierp.
Ne făcu semn să înaintăm şi am văzut în luminiş zece oameni în uniforme cenuşii, cu mâinile sus. Stege şi eu am rămas în urmă, cu puşca‑mitralieră în poziţie, ca să‑i acoperim pe camarazi.
 ― Unde sunt prizonierii? spuse Porta aţintind cuţi­tul spre ochiul unui sergent înalt. Acesta răspunse într‑o limbă de neînţeles, pe care o traduse un camarad de‑al său.
 ― Prizonierii sunt în spatele maşinilor, în pădure.
Micuţul şi Legionarul se strecurară printre copaci şi reveniră puţin după aceea, însoţiţi de vreo zece soldaţi nemţi şi de câţiva civili, bărbaţi şi femei. Bătrânul ordo­nase să percheziţionăm prizonierii. În mod vădit nervos, părea să aştepte ceva, poate o inspiraţie care nu i‑a ve­nit; ridică din umeri şi‑i făcu semn lui Porta:
 ―  Ştii ce‑i de făcut. Nu putem să‑i luăm cu noi şi cu atât mai mult să‑i lăsăm aici, fiindcă am avea imediat un batalion pe urmele noastre.
Porta începu să râdă:
 ― Cei din N.K.V.D. şi din S.S. sunt nişte indivizi pe care‑i dobor cu plăcere!
Făcu semn lui Bauer şi Micuţului:
 ― Să‑i ducem în pădure.
Un soldat care făcea parte din coloana de prizonieri ieşi înainte:
 ―  Să mi se dea o armă, vreau să‑i împuşc pe monştrii ăştia. Ieri seară au asasinat 105 oameni din compania noastră şi au bătut un cartuş gol în fruntea comandan­tului nostru de pluton, locotenentul Hube. La plecare erau şi civili ruşi mai mulţi, dar i‑au o  morât pe drum.
Pluto îi aruncă un pistol‑mitralieră rusesc:
 ― Hai!
Soldatul dispăru cu ceilalţi între copaci, se auziră câteva rafale pe care ecoul le repetă, strigăte, apoi căzu din nou tăcerea. Porta se întoarse mergând legănat, îmbrăcat în uniforma locotenentului rus mort.
 ― E singura mea şansă să trec drept ofiţer în războiul ăsta. Ştergeţi‑o, pungaşilor, eu sunt tovarăşul comandant Josefski Portaska!
 ― Destul cu zbieretele! mârâi Bătrânul.
Micuţul se mulţumi cu o şapcă cu cruce verde şi, cu câte un nagan în fiecare mână, pretinse că interpretează un dans căzăcese. Dar îşi prinse picioarele în curelele lungi şi căzu în apă cu capul înainte. Am plecat din nou la drum. Un kilometru mai departe am descoperit trupurile celor 105 oameni pe care cei din N.K.V.D. îi uciseseră cu un glonţ în ceafă şi privirile noastre au zăbovit asupra cada­vrelor ghemuite pe care mişunau deja furnicile şi muş­tele. Ne‑am reluat marşul, dar puţin mai încolo o femeie se prăbuşi plângând în hohote, incapabilă să meargă mai departe. Ne arăta ghetele sale de pâslă găurite, din care îi ieşeau picioarele însângerate. I s‑a răspuns printr‑o ri­dicare din umeri. Strigătele sale de animal hăituit ne‑au urmărit câtva timp, apoi pădurea le înăbuşi, noaptea îi învălui pe cei vii, pe morţi şi pe cei părăsiţi: de exemplu cel care înaintează poticnindu‑se, rugându‑se, gemând, cu craniul fracturat şi care‑şi cheamă camarazii înghiţiţi de pădure; celălalt care caută, plângând întruna, aruncăto­rul de grenade; caporalul acela din N.K.V.D. care mu­rind a apucat o tufă moale de muşchi şi a stropit‑o cu lacrimile sale chemâdu‑şi mama aflată foarte departe, în munţii Georgiei; fata aceea din Ucraina care, pe jumă­tate nebună, se învârteşte în cerc în bezna; noaptea îi în­vălui şi pe cei douăzeci şi opt de soldaţi nemţi, şi pe cei paisprezece ruşi eliberaţi care înaintau înjurând prin de­sişurile negre.
În zori ajunsesem la primele linii, dar a trebuit să ne ascundem toată ziua în desişul pădurii. Rupţi de oboseală, dormeam cu armele în mâini şi ne durea întreg trupul. Porta îşi scosese bocancii şi îşi contempla gânditor picioa­rele însângerate de pe care tăia fâşii mari de piele, sub privirile interesate ale Micuţului. Legionarul, culcat pe spate cu mâinile îndoite sub cap, dormea adânc. Stege şi S.S.‑istul, camuflaţi într‑un copac, făceau de pază. La că­derea nopţii am plecat iarăşi, părăsind alţi câţiva rămaşi în urmă. Porta mergea în frunte pe poteca îngustă, man­taua rusească lungă îi înfăşura trupul slab şi căciula de blană luase locul jobenului. In dreptul lui, pe pantă, tro­păiau Legionarul şi Pluto.
Deodată o tuse aspră ne‑a făcut să înţepenim pe loc. Porta, iute ca fulgerul, îl împinse pe Stege înaintea lui şi strigă:
 ― Idisa dar?
Un rus înalt ieşi din întuneric şi‑i ceru furios să tacă, dar omul se îmblânzi auzindu‑l pe Porta cum latră în ruseşte:
 ― Am prins un neamţ.
Santinela consideră că e mai bine să‑l ucidă imediat pe prizonier şi, apucând revolverul, rusul îl obligă pe Stege să se aşeze în genunchi, încercând să‑i aplece capul. Dar în aceeaşi clipă se auzi un gâlgâit răguşit; santinela scăpă revolverul şi căzu pe spate. Pluto îl împinse pe omul su­grumat şi trase laţul de oţel, dar Stege rânjea înfiorat:
 ― Să nu mai faci aşa ceva, animalule! îi spuse lui Porta care era încântat.
Poziţiile erau aproape şi se simţea nervozitatea fron­tului. Gloanţele trasoare şuierau, mitralierele răpăiau în toate părţile; deasupra capetelor noastre, bombardierele uruiau către vest; dârele luminoase ale gloanţelor urcau spre ele şi se pierdeau în depărtare.
Porta, ridică mâna: chiar în faţa noastră se găseau tranşeele ruseşti şi distin - geam foarte bine lucrările avan­sate. O clipă se arătă şi dispăru după un colţ. Un ordin şoptit din om în om: ne încordăm muşchii şi sărim peste parapet, cădem, ne ridicăm, alunecăm, cădem iarăşi. O mitralieră răpăie, izbucnesc împuşcături, câteva grenade bubuie; ne facem una cu pământul în vreme ce o mi­tralieră germană trage rafale lungi pe deasupra capetelor noastre. Una dintre rusoaice începu să urle şi înainte ca cineva s‑o poată opri se căţără pe parapet, dar se îndoi din şale şi căzu înapoi cu un geamăt nearticulat, străpunsă de gloanţe. Bătrânul îşi înăbuşi o înjurătură:
 ― Gata! ne‑au reperat. Ce‑o să mai încasăm!
Abia terminase de vorbit că aruncătoarele de grenade şi artileria germană începură să tune, apoi ruşii interve­niră la rândul lor. Unui subofiţer dintre prizonierii pe care‑i eliberasem i‑a fost smulsă toată faţa şi trei soldaţi au fost ucişi când încercau să fugă.
În zori tirul s‑a liniştit, dar nu mai era posibil s‑o ştergem şi a trebuit să aştep - tăm iarăşi noaptea. Răniţii gemeau tare. Micuţul privea morţii. Îl arătă pe omul cu faţa smulsă:
 ― Ce de chestii pot să vezi într‑o ţeastă când e des­chisă! Ce‑i cenuşiul ăsta?
 ― E creierul, spuse Stege. Dacă ar scăpa, n‑ar fi plă­cut la vedere. Uite, un ochi îi atârnă deasupra gurii, e îngrozitor. De ce te uiţi la asta, scârbosule?
 ― Tu, Stege, să‑l laşi în pace pe Micuţul, nu sunteţi mai buni ca el.
 ― E adevărat, spuse mişcat uriaşul, nu sunteţi mai buni ca mine.
Legionarul îl bătu pe umăr:
 ― Nu plânge, drăguţule, sau încep şi eu să plâng.
Un Oberfeldwebel care se află în coloană strigă ener­vat:
 ― N‑aţi putea să încetaţi odată cu glumele voastre tâmpite? Vă credeţi deştepţi?
Porta se îmbăţoşă:
 ― Nu pe tonul ăsta, te rog! Nu uita că eşti un sim­plu invitat aici şi dacă nu eşti mulţumit, poţi s‑o ştergi. Fără noi nu ţi‑ar fi mers atât de bine acum.
 ― De când un soldat îi vorbeşte aşa unui superior? Mai vedem noi când ajungem.
 ― Bunule Dumnezeu! exclamă Bauer. Mi se pare că e o ameninţare!
 ― Aici eu comand, se auzi vocea Bătrânului. Patru­zeci de metri până la Ivan, şaptezeci de metri până la tranşeele noastre şi terenul e ciuruit de gloanţe. Dacă crezi că ai curaj...
Subofiţerul se uită la Bătrânul şi rămase tăcut. Două ore după căderea nopţii, Legionarul se târî până la pozi­ţiile germane ca să ne ferească de a fi omorâţi de ai noş­tri. S‑au scurs încă trei ore, apoi o dublă stea verde se înălţă spre cer, semn că eram aşteptaţi. Unul după altul, şi Porta ultimul, am sărit în sfârşit în tranşeele noastre. Oberfeldwebel‑ul lipsea la apel şi nimeni nu ştia ce se întâmplase cu el.

va urma
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu