marți, 2 februarie 2016

ULTIMA SUPĂRARE

Mihail Zoscenko


De data asta îngăduiţi-ne să vă povestim un episod dramatic din viaţa morţilor.
Cazul fiind autentic, nu ne vom permite în relatarea noastră prea multe glume şi vorbe de haz, pentru ca nu cumva să-i supărăm pe cei rămaşi în viaţă.
Cum însă povestea asta e pînă la un anumit grad comică, şi s-ar putea ca hazul să se re­verse, vorba ceea, singur, cerem cu anticipaţie scuze cititorilor pentru lipsa de tact poate invo­luntară faţă de vii şi de morţi.
Desigur, faptul în sine, în sensul lui primar, nu avea nimic comic. Dimpotrivă, a murit un om, un modest salariat, şters ca personalitate.
Şi aşa cum se întîmplă deseori, după moarte    s-au spus pe seama lui tot felul de vorbe mari: a murit la post; ah, pe cine am pierdut! Ce om! Ce păcat, fraţilor, că a plecat dintre noi!
Vezi bine, cît a trăit nu i-a spus nimeni aşa ceva, şi omul a plecat pe drumul de unde nu există întoarcere fără măcar să bănuiască ce re­pre-zintă el în fantezia celor din jur.
Desigur, dacă nu murea, nu se ştia ce turnură ar fi luat fantezia asta. E de presupus, mai de­grabă, că aceeiaşi oameni l-ar fi luat în răspăr.
Cum însă omul a murit fără murmur, totul a ieşit cum nu se poate mai bine.
Pe de o parte, fraţilor, e superb să mori, pe de altă parte — mersi frumos, mai bine lipsă.         N-avem noi neapărată nevoie de mişcătoarea compasiune a domniilor-voastre.
Pe scurt, la instituţia unde a lucrat el s-a ţinut o întrunire după orele de serviciu şi la această întrunire s-au evocat felurite episoade emoţio­nan-te din viaţa răposatului.
Pe urmă a luat cuvîntul directorul în persoană. Orator înnăscut, directorul a vorbit aşa de pa­tetic, încît la un moment dat a lăsat să-i scape o lacri-mă. Şi lăsînd să-i scape o lacrimă, a în­trecut orice măsură cu laudele la adresa răpo­satului.
Ceea ce a dat frîu liber sentimentelor. Vor­bito-rii următori s-au străduit care mai de care să demonstreze că au pierdut un prieten credincios, un părinte, un frate, un fiu şi aşa mai departe.
La un moment dat, unul din sală a strigat că     s-ar cuveni să i se facă o înmormîntare mai de soi, pentru ca şi alţi salariaţi să-şi dea silinţa de a binemerita una asemănătoare.
Toţi cei prezenţi s-au declarat de acord. La care directorul a făcut cunoscut că cheltuielile de înmormîntare vor fi suportate de instituţie.
Atunci s-a mai ridicat unul şi a zis că aseme­nea oameni remarcabili se cuvine să fie înmor­mîntaţi cu muzică, şi nu duşi în tăcere pe străzile pustii.
La auzul acestor cuvinte, se ridică o rudă de-a mortului, nepot bun de-al lui, unul Kolesnikov, şi zice:
— Doamne-Dumnezeule, cîţi ani am trăit cu unchiu-meu în aceeaşi casă! N-aş zice că ne cer-tam des, totuşi nu prea ne înţelegeam, pentru că eu habar n-aveam ce fel de unchi am. Acum, cînd îmi spuneţi toate astea, fiecare cuvînt îmi picură în inimă ca plumbul topit. Ah, de ce nu i-am asi-gurat o viaţă omenească unchiului meu? Acum am să am remuşcări toată viaţa. Nu, n-am să stau pe gînduri şi am să mă duc în strada Zalenin, unde ştiu că se află cea mai bună fanfară, şase suflători şi o tobă. Invităm fanfara asta să-i cînte lui un-chiu-meu ceva pe cinste.
Toţi i-au dat dreptate. Invită fanfara şi cu asta ai să-ţi răscumperi în parte comportarea mi­tocă-nească faţă de unchiu-tău.
Pe scurt, după două zile a avut loc înmormîn-tarea. Erau multe coroane şi o mulţime de lume. Muzicanţii cîntau într-adevăr binişor, atrăgînd atenţia trecătorilor, care tot întrebau: „Pe cine înmormîntează?”
În timpul procesiunii, nepotul s-a apropiat de director şi i-a zis discret:
— Am invitat fanfara, dar ei mi-au pus con­diţia să fie plătiţi îndată după înmormîntare, pentru că după aia pleacă să concerteze la Staraia Russa. Cum facem ca să-i plătim fără prea multă zarvă?
Directorul zice:
— Păi, fanfara n-o plăteşti tu?
Nepotul s-a mirat şi chiar s-a speriat.
— Dar chiar dumneavoastră aţi spus — zice — că cheltuielile de înmormîntare le suportă insti­tu-ţia. Eu am avut grijă numai să invit fanfara.
Directorul zice:
— Asta aşa e, dar fanfara nu e prevăzută în deviz. La urma urmei, a murit o persoană fără importanţă, şi noi, gata, am şi chemat, hodoronc-tronc, fanfara! Nu, nu pot să fac nimic, că mă ia la trei-păzeşte sindicatul.
Ăia care mergeau împreună cu directorul au zis şi ei:
— În definitiv, instituţia nu poate să plătească pentru fiecare mort. Zi mersi că s-a plătit cami­onul şi toate mofturile astea. Fanfara plăteşte-o tu, că de-aia ţi-a fost răposatul unchi.

Nepotul sare ca ars:
— Ce, aţi băut gaz? De unde scot eu două sute de ruble?
Directorul zice:
— Atunci puneţi mînă de la mînă toate ru­dele şi descurcă-te cum ştii.
Năucit, nepotul s-a dus fuga la văduvă şi i-a spus ce se petrece.
Văduva s-a pornit şi mai avan pe plîns şi a refu-zat să dea un ban.
Kolesnikov a intrat cu coatele în mulţime, a răzbit pînă la fanfară şi le-a spus muzican­ţilor să nu mai sufle în tromboanele lor, pentru că s-a ivit o încurcătură şi acuma nu se ştie cine o să plă-tească.
În rîndurile muzicanţilor, care mergeau alini­aţi, s-a produs o oarecare perturbare. Maimarele lor zice:
— Noi vom cînta pînă la sfîrşit şi banii îi vom cere prin tribunal de la cel care a făcut co­manda.
Şi, plesnindu-şi talgerele de alamă, a pus ca­păt discuţiei.
Atunci Kolesnikov şi-a croit iar drum pînă la director, dar acesta, presimţind o supărare, s-a urcat în maşină şi a plecat pe tăcute.
Foiala asta a stîrnit mirare în rîndurile pro­ce-siunii. Plecarea directorului şi văicărelile vă­duvei au intrigat şi mai mult asistenţa. S-au iscat discu-ţii şi şuşoteli, cu atît mai mult cu cît cineva a lan-sat zvonul cum că directorul a fost chemat de urgenţă în chestiunea salariilor.
Aşa că alaiul a ajuns la cimitir în cea mai mare dezordine. Înmormîntarea s-a desfăşurat într-un ritm extrem de rapid şi fără cuvîntări. Şi toţi s-au răzleţit nu prea mulţumiţi. Ba unii îl şi vorbeau de rău pe răposatul, amintindu-şi ba una, ba alta din viaţa lui ticăloasă.
A doua zi, nepotul răposatului a stăruit atîta pe lîngă director, încît acesta i-a promis să dis­cute chestiunea la sindicat. Dar l-a avertizat că e îndo-ielnic să poată face ceva, pentru că sindicatul are misiunea să poarte de grijă celor vii şi nicidecum să-şi piardă vremea cu morţii.
Oricum, pînă una alta Kolesnikov şi-a vîndut paltonul, ca să scape de muzicanţi, care în­tr-ade-văr nu s-ar fi dat în lături de la nimic pen­tru a-şi căpăta banii.
Nepotul şi-a vîndut paltonul cu 250 de ruble. Aşa că după ce a plătit fanfara, i-au mai rămas 50 de ruble. Din banii ăştia, de trei zile bea. Fapt care ne arată că instituţia respectivă, în frunte cu directorul, nu prea s-a arătat a fi la înălţime.
Aşa băut, nepotul a venit la mine şi mi-a îm­păr-tăşit, ştergîndu-şi lacrimile, mica lui supă­rare, care pentru el cred că era departe de a fi şi ultima.
Pentru unchi, însă, această mică supărare a fost cea de pe urmă. Tot e ceva şi asta.


va urmaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu