duminică, 17 ianuarie 2016

Ce-i pe acasà?

Cristina Ciurlan

Ce faci, mamà, ce-i pe-acasà?
A dat bruma-n cimitir?
Mai miroase-a fân si-a mir?
Mamà, mor de dor de casà !Ce faci, tatà, ce-i pe-acasà?
Mai pictezi cu ochii zarea ?
Iti mai cântà-n suflet marea?
Tatà, asteaptà-mà la masà !Ce faci, casa mea de-acasà ?
Ce faci drum si ce faci prag ?
Unde-mi luam iertàri cu drag,
Pruncā, fiicā si mireasà.Si acum, ce mai fac eu?
Poate và-ntrebati de mine
Greu imi e-và zic cà-i bine

Si mà rog la Dumnezeu.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu