joi, 24 martie 2016

Blindatele morţii (35)


Sven HasselCincisprezece zile de aşa‑zisă odihnă. Dar după prima noapte ne‑au trimis într‑un sătuc care fusese locul de odihnă al comisarilor ruşi, apoi al aviatorilor germani. Ne‑au instalat, pe noi şi armele noastre grele, în vreo zece vile fru - moase, iar eu şi Stege am luat în stăpânire un dormitor în care se simţea încă parfumul unei femei. Mitraliera grea, amplasată în firida ferestrei, acoperea calea ferată. Legionarul, Porta şi Micuţul instalaseră altă mitralieră în pod şi la etajul întâi stăteau locotenentul Halter şi restul comandoului. Micuţul coborî la noi cu câţiva heringi şi cu o sticlă de vodcă, se tăvăli în pat şi mirosi cearşa - furile ca un câine ce adulmecă o urmă.
 ― Nu se poate, miroase a levănţică! strigă el alunecând pe jos.
Deodată scoase un urlet, dispăru sub pat de unde se auzea un zgomot ciudat şi, spre marea noastră mirare, izbucniră ţipete de femeie. Vocea Micuţului ajunse la noi ca înăbuşită de o palmă:
 ― Am agăţat două târfe!
Proteste violente şi în acelaşi timp apăru de sub pat o pereche de picioare de femeie. Stege se aplecă, trase afară o fată ce se zbătea şi, la rândul lui, Micuţul ieşi cu altă fată în braţe.
 ― Porcule! strigă ea Micuţului, care ne arăta încântat captura.
Amândouă aveau îmbrăcăminte în acelaşi timp civilă şi militară, dar fără îndo- ială că aparţineau de „Blitz ma­dels" ale forţelor aeriene.
Stege se uită la ele o clipă, bănuitor:
 ― Aţi dezertat? spuse el ridicând o sprânceană.
 ― Nici gând! răspunse sigură pe ea femeia blondă.
 ― În cazul ăsta putem să‑l aducem pe comandant. Micuţule, cheamă‑l pe locotenentul Halter!
Micuţul căscă gura uimit:
 ― Te‑ai ţicnit? Întâi să le luăm noi! Ceilalţi la rând, de ce să‑i chemăm?
Blonda îi trase o palmă:
 ― Nu suntem deloc ce crezi tu! Suntem nişte fete foarte respectabile.
 ― Sunteţi nişte fete care au dezertat, o corectă Stege. Dacă‑l chemăm pe locotenent şi el îşi face datoria, vom vedea două fete legănându‑se la capătul unei funii.
 ― Aveţi de gând să ne predaţi? întrebă neliniştită bruneta, care era cea mai tânără.
Stege începu să râdă:
 ― Hai, spuneţi‑ne povestea voastră!
 ―  Ei bine, noi am rămas aici când celelalte fete au plecat la drum.
 ― „Au plecat la drum" sună bine! râse Stege. Ce‑au luat? Rapidul sau avionul?
 ― Nu‑i momentul să te ţii de glume, spuse blonda.
Stege ridică din umeri:
 ― Numele voastre.?
 ― Eu mă numesc Grete şi prietena mea Trude.
Micuţul, nemaiputându‑se abţine, se năpusti la Grete care sări într‑o parte.
 ― Eşti o iapă frumoasă! zise el jubilând. Exact de ga­baritul care‑i trebuie Micuţului.
 ― Lasă fata în pace! strigă Stege ameninţător. Nu‑i o târfă.
Şi dintr‑o dată smulse jumătate din fusta fetei înspăi­mântate. Fata scoase un ţipăt pătrunzător, în vreme ce un zgomot de cizme se auzi pe scară.
 ― Ba bine că nu!
 ― Ascundeţi‑vă, repede! ordonă Stege,
Cele două fete dispărură sub patul cel mare în clipa când Porta şi Legionarul intrau pe uşă. Micuţul, aşezat pe marginea patului, privea încăpăţânat tavanul cu o ase­menea înfăţişare încât şi un copil ar fi ghicit imediat că ascunde ceva. Porta fluieră lurig, se proţăpi în faţa Mi­cuţului şi‑l apucă de bărbie.
 ― Ia zi, drăgălaşule, e vreo fustă pe‑aici?
 ― Nu ştiu ce vrei să spui! răspunse Micuţul.
 ― Şi asta ce‑i? spuse Porta, lovind cu piciorul un pantof de femeie aruncat pe jos.
 ― Nu‑i de mirare, spuse foarte încet Micuţul, cred că suntem într‑un fost bordel.
 ― Unde‑s târfele? urlă Porta.
Micuţul, înspăimântat, căzu pe spate în pat.
 ― Dedesubt? gemu el.

Un minut mai târziu cele două fete fuseseră scoase din ascunzătoarea lor în ciuda protestelor Micuţului, care, se jura furios, că Grete era proprietatea lui. Nimeni nu poate şti ce s‑ar fi întâmplat, căci în aceeaşi clipă o rafală a unei mitraliere ruseşti ne‑a aruncat în cap tencuiala ta­vanului. Am sărit la mitraliera noastră chiar când ruşii se pregăteau să traverseze calea ferată.
 ―  Aruncătorul de grenade! strigă locotenentul Hal­ter prin fereastra closetelor.
Trei oameni se apucară imediat să pună pe poziţie aruncătorul de grenade, în vreme ce noi încercam să‑i ţinem la distanţă pe ruşi cu cele două mitraliere. Dar ruşii mişunau în toate părţile şi grenadele unei baterii de câmp au începusă cadă pe case şi pe drum. Disperat, locote­nentul chemă batalionul şi ceru ordinul de retragere.
 ― Trebuie să rezistaţi, răspunse von Baring. E ordin de la corpul de armată. Nici celelalte companii n‑o duc mai bine ca voi; compania a 3‑a e deja fărâme.
Un soldat care străbătea alergând piaţa gării a fost aruncat în aer de explozia unui obuz.
 ― Suntem prinşi în cursă ca nişte şoareci, strigă Stege. Colegii au artilerie grea.
Venise deja rândul nostru: pietre, bulgări de pământ, bucăţi de tencuială, schije zburau prin încăpere.
Ne‑am aruncat pe jos, dar înainte ca praful să fi avut timp să se aştearnă, eram iar cu armele în mâini. Am auzit vocea lui Porta şi o clipă mai ârziu l‑am văzut coborând ca un acrobat de‑a lungul burlanului, sărind în cealaltă parte a pieţei, apucând o bazooka, îngenunchind şi trimiţând o rachetă în ruşii care atacau. Rezultatul a fost extraordi­nar şi arme, braţe şi picioare au zburat în toate părţile. Atacul a slăbit o clipă dar ruşii, îndemnaţi de comisarii lor, s‑au regru - pat pentru un nou atac. A doua rachetă, bine ţintită, explodă în mijlocul trupei şi‑i spulberă ca pe nişte paie. Porta ne făcu semne râzând, îşi scoase pălăria cu gesturi de clovn şi alergă spre noi.
 ― Nu sunt bomboane! strigă el căţărându‑se cu uşurinţă de‑a lungul burlanului de tablă zincată.
Inamicul se retrăsese în spatele unor grămezi de pie­triş şi am profitat de răgaz ca să ne încărcăm pistoalele‑mitralieră aşteptând următorul atac. Puţin după aceea îm­puşcăturile izbucniră la celălalt capăt al satului, unde ruşii încercau o străpungere. Cele două fete care se ascun­seseră sub pat în timpul luptei ieşiră foarte surescitate:
 ― Ce-o să facem dacă vin ruşii? întrebă Grete.
Stege izbucni în râs:
 ― Trebuia să vă gândiţi la asta înainte să fi fugit!
 ― Aşa este, dar acum ce‑i de făcut?
 ― Scoaţeţi‑vă chiloţii, frumoaselor! spuse Porta care intrase în aceeaşi clipă.
 ― Neruşinatule! Sunteţi mai răi decât ruşii, se strâmbă Grete indignată.
 ― Aşa‑i, fetiţo! rânji Porta. De altfel, o să poţi face curând comparaţie, fiindcă unchiul Ivan se pregăteşte pentru victorie.
Le întinse celor două femei o bucată de cârnat pe care l‑au mâncat cu lăcomie. Micuţul, aşezat pe jos în poziţie de tragere, bea vodcă. Scuipă pe fereastră, apoi se întoarse spre fete:
 ― Hai, care dintre voi vrea să se joace de‑a animalul cu două funduri cu Micuţul? Bineînţeles că plătesc, eu sunt un om cinstit!
Şi aruncă o sută de mărci pe pat. Cele două fete roşiră şi îl priviră furioase.
 ― Eşti în formă? zise Porta.
 ― Nu‑ţi face griji, cap sec, nu te baţi în fiecare zi pentru un bordel! Hai, puicuţelor, sunteţi gata? Se în­toarse spre Porta: Dacă te tentează, poţi să treci la aparat după mine!
O apucă pe Grete, încercă să o sărute, dar ea fugi ţipând isteric.
 ― Exact ca ruşii! Dar îi prefer pe ei decât pe fiara asta sălbatică!
 ― Ţi s‑a împlinit dorinţa, uite‑l pe Ivan! spuse Stege şi, în aceaşi clipă, aruncă o grenadă pe fereastră.
Izbucniră peste tot împuşcături. Ruşii se apropiau de casă şi aruncătorul nostru de grenade sări în aer.
 ― Blindate! urla o voceîn depărtare şi de cealaltă parte a căii ferate apăru botul unui T34.
Locotenentul Halter strigă de jos:
 ― Ştergeţi‑o! Şi încercaţi să ajungeţi la faleză unde ne vom regrupa! Sunt patru răniţi de transportat!
 ― Hai, puştoaicelor, trebuie să alergaţi. Sau vă duceţi la Ivan, sau vă puneţi cipicii de curse, fiindcă noi îi punem şi încă repede!
Am ieşit din casă acoperiţi de mitraliera Legionarului, scoţând prin fereastra closetelor răniţii care ne stropeau cu sângele lor.
Stege se întoarse spre fetele descumpănite:
 ― Hai, ce faceţi?
 ― Venim, spuseră ele încet.
S‑au căţărat pe fereastră şi au fost prinse de Heide şi Bătrânul.
 ― Iar fetele astea! zise Bătrânul.
 ― Da, strigă Stege. Se joacă de‑a v‑aţi ascunselea cu jandarmii.
Porta şi Micuţul dădură peste trei ruşi pe care‑i făcură prizonieri după o luptă scrută, şi unul dintre ei spuse:
 ― Voina nix haraşo.
 ― Abia azi ţi‑ai dat seama? zise Porta. Noi ştim de mult!
 ― La naiba! înjură Legionarul, care încerca să‑şi sal­veze mitraliera sub o ploaie de gloanţe.
Grete ţipă, se opri şi sângele ţâşni dintr‑o gaură căscată în gâtul ei. Micuţul se întoarse:
 ― Gata, a încasat‑o!
O apucă pe Trude, o aruncă pe umăr şi o luă la goană într‑un nor de praf.
 ― Nenorocire! strigă Legionarul căţărându‑se pe fa­leza verticală care se înălţa deasupra unui sanatoriu.

Jos, ruşii atacau urlând ca fiarele sălbatice. Porta, la jumătatea drumului spre creastă, ducea în braţe un rănit, ajutat de S.S.‑ist, dar tirul ruşilor îl obligă să dea drumul soldatului care căzu pe şosea cu un zgomot înăbu­şit. Eu şi Stege încercam să ţinem în loc inamicul prin­tr‑un foc infernal, până când Legionarul îşi va fi ampla­sat mitraliera grea pe creasta falezei. Secundele treceau... o eternitate... deasupra capetelor noastre răpăiau rafa­lele... Mulţumesc Domnului! Legionarul trage.

Stege se ridică şi începu să se caţere. În aceeaşi clipă am simţit un şoc violent în abdomen şi lumea s‑a întu­necat în faţa ochilor mei. Am putut să mai văd doar cum Micuţul i‑o întindea pe Trude lui Porta, apoi am căzut într‑o prăpastie adâncă. Lumina străluci din nou, în vreme ce dureri îngrozitoare mă străpungeau ca nişte cuţite; cred că am ţipat. Totul răsuna în auzul meu: explozia înăbuşită a grenadelor de mână, zgomotul de viespi al ţelor, strigătele! Jos, un aruncător de flăcări înro­şise strada.
Bătrânul se aplecă deasupra mea. Era acoperit de sânge şi de noroi.
Mă aruncă pe umăr ca pe un sac şi, sprijinit de Micu­ţul, începu din nou să urce panta. Alt şoc! Lovitură în plămâni... gândul acesta îmi fulgeră prin minte. Mă sufoc.

final


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu